Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.fshop.us prowadzony jest przez firmę Reactivi Chimici S.R.L. z siedzibą w Str.Frunzei, 28, Bucuresti-Sector 2,  21531 București, România NIP: RO15589644, numer telefonu kontaktowego: +40 21 328 5171 (opłata zapołączenie wg cennika właściwego operatora).

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówień jest sklep www.fshop.us  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy klient  ma prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Prawo do zawarcia umowy sprzedaż - dokonywania zakupów w sklepie fshop.us mają tylko i wyłącznie osoby które ukończyły 18 lat.

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia drogą internetową lub w szczególnych przypadkach telefoniczną.
3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 24 h potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje Zamówienie do realizacji. W wyjątkowych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu o czym niezwłocznie i każdorazowo klient zostanie poinformowany droga mailową. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest drogą mailową na adres podany w trakcje składania zamówienia. W momencie otrzymania maila z potwierdzeniem zamówienia i dostępności towaru Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: płatność przelewem na rachunek bankowy sklepu.

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium  Polski.

2. Możliwa jest dostawa poza granice kraju, koszt dostawy ustalany jest wówczas indywidualnie.
2. Dostawa do Klienta jest dodatkowo płatna, chyba że oferta stanowi inaczej. Koszty wysyłki towaru  podane są w trakcie składania Zamówienia .
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
 a. przesyłka Pocztą Polską
 b. przesyłka kurierska
 4. Poszczególne towary mają udostępnione niektóre formy dostawy. O czym każdorazowo informowany jest klient w trakcie składania zamówienia.
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych liczonych od dnia otrzymania wpłaty. Dokładamy starań aby zamówienie docierało do klienta w jak najkrótszym możliwym terminie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY - SKEPU

1. Wszystkie dostępne w sklepie www.fshop.us produkty są legalne na terenie RP.

2. Wszystkie dostępne w sklepie www.fshop.us produkty służą do badań, eksperymentów oraz syntez chemicznych.

3. Wszystkie dostępne w sklepie www.fshop.us produkty nie nadają się do spożycia. Zabrania się ich spożywania!

4. Każda forma spożycia produktów dostępnych w sklepie www.fshop.us grozi utratą zdrowia lub życia.

5. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.                                                         

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone m.in w formie elektronicznej za pośrednictwem e-maila.
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Klient nie jest zobowiązany do korzystania z w/w wzoru.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.   
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie dostarczenia produktu do miejsca wskazanego przez Kupującego
5. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
6.Sprzedający zwróci  otrzymane od Kupującego płatności  przy użyciu tego samego sposobu, jakiego użył Klient.
7. Zwrot pieniędzy może zostać wstrzymany do czasu odebrania towaru przez Sprzedającego
8. Konsument ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o chęci zwrotu odesłać towar. Do zachowania w/w terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
9. Klient ponosi  koszty zwrotu towaru do Sprzedającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym  Kodeksu Cywilnego oraz  przepisy ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).